1

Diketahui turunan sebuah kurva adalah y' = 2 x + 7 , dan kurvanya memotong sumbu y di titik yang berordinat 5 , dan melalui titik ( 2 , m ) , maka tentukan nilai m ?

Lihat Penyelesaian

2

Diketahui f '' x = 6 x , f ' 2 = 5 , dan f 5 = 10 , maka tentukanlah f 10 ?

Lihat Penyelesaian

3

Tentukan hasil dari

a. x 3 dx

c. x dx

e. 1x3dx

b. ( 2 x - 3 ) 3 dx

d. 4x-2 dx

f. 110x-53dx

Lihat Penyelesaian

4

Tentukan hasil dari

a. sin 2 x dx

c. sec210x-πdx

e. csc2πx dx

b. cos 1 2 x dx

d. sec3x tan3x dx

f. csc4x cot4x dx

Lihat Penyelesaian

5

Gunakan sifat kelinieran integral dan tentukan hasil dari

a. ( 3 cos x - 2 sin x ) dx

c. ( 3 sin5x-2 cos13x) dx

b. ( 6 x 3 - 2 x + 1 ) dx

d. 2xx+4x3-12x2dx

Lihat Penyelesaian

6

Tentukan hasil dari

a. sin 3 x cos x dx

d. cos212x dx

g. sin3x sinx cosx dx

b. 2 sin 2 x cos 4 x dx

e. tan22x dx

h. 10 cos3x cos2x dx

c. sin 2 3 x dx

f. csc23x dx

i. sinx+ cosx2dx

Lihat Penyelesaian

7

a.Jika 1 5 f x dx = 10 maka tentukan nilai dari 1 5 2 f x - 1 dx

b. 1 3 f x dx = 20 dan 3 10 f x dx = 60 maka tentukan 1 10 2 x - 3 f x dx ?

Lihat Penyelesaian

8

Tentukan nilai dari

a. -1 4 2 x dx

c. 2323x dx

e. 0 π3 sinx dx

b. 2 16 1 x 2 3 dx

d. 126x4dx

f. 0 π6 cos2x dx

Lihat Penyelesaian

9

Tentukan nilai dari

a. 0 20 1 2 x + 9 dx

c. 0π3( sin2x+ cos12x)dx

b. -2 1 3 x + 7 4 dx

d. 0π8sec22x dx

Lihat Penyelesaian

10

Tentukan hasil dari... (soal pengantar integral substitusi)

a. x 12 dx

c. x12dx

e. cosx dcos x

b. x 12 d x 2

d. cosx dx

f. cosx dcos2x

Lihat Penyelesaian